خبرنامه

خبرنامه مشترک طرح انرژی زمین گرمایی و انجمن انرژی زمین گرمایی ایران – تابستان 99

خبرنامه تابستان 99

خبرنامه مشترک طرح انرژی زمین گرمایی و انجمن انرژی زمین گرمایی ایران – بهار  99

خبرنامه بهار 1399

خبرنامه مشترک طرح انرژی زمین گرمایی و انجمن انرژی زمین گرمایی ایران – زمستان 98

خبرنامه زمستان 1398

خبرنامه مشترک طرح انرژی زمین گرمایی و انجمن انرژی زمین گرمایی ایران – پاییز 98

خبرنامه پاییز 1398