شاخه استان اردبیل

اطلاعات تماس

  • اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی.
  • 04531505942
Dr. Seyedrahimi
میر مهدی سیدرحیمی نیارق
مسئول شعبه استان اردبیل
اسکایپ:igea