وبینار مدلسازی و بررسی قابلیت اطمینان ادوات الکترونیک قدرت

انجمن علمی مهندسی انرژی دانشگاه تهران با همکاری گروه تحقیقاتی متساپ برگزار میکند:

🌐 وبینار مدلسازی و بررسی قابلیت اطمینان ادوات الکترونیک قدرت⚙️

❇️ ارائه توسط دکتر امیرسجاد بهمن استادیار گروه فناوری انرژی دانشگاه آلبورگ دانمارک🇩🇰   

🔜زمان برگزاری: 🔸 بیست و هفتم مهرماه 1399 🕙 از ساعت 17 لغایت 18:30

حامیان و برگزار کنندگان:

💠 انجمن علمي انرژي زمین گرمایی ایران

💠 انجمن علمی دانشجویی دانشکده انرژی دانشگاه تهران

💠 گروه تحقیقاتی متساپ

💠 اتحادیه انجمن های انرژی ایران

💠 دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

☑️ شرکت در این وبینار در محیط مجازی دانشکده علوم و فنون نوین و به صورت رایگان میباشد🔷

لنیک ورود به وبینار:

http://vclas9.ut.ac.ir/fnst7